ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה׳ אלקיכם שבעת ימים
“On the first day, you must take for yourself a fruit of the citron tree, an unopened palm frond (lulav), myrtle branches, and willows[that grow near] the brook. You shall rejoice before Hashem for seven days.” (Vayikrah 23:40)
Source: Gitty Salomon

HUMANS of JUDAISM
Tagged with: , , , , , , ,